Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanvaarding van de voorwaarden

1.1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt u de algemene voorwaarden van Like in a Box, zoals hieronder uiteengezet.

1.2. Het is Like in a Box toegestaan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortgezette gebruik van de Website impliceert dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Uw toegang tot en gebruik van de website zijn onderhevig aan de meest huidige versie van de algemene voorwaarden, regels en richtlijnen zoals geplaatst op de website ten tijde van het gebruik. Controleer de link “algemene voorwaarden” op de startpagina van Like in a Box .com regelmatig om de op dat moment actuele voorwaarden te bekijken.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn onverdeeld van toepassing op elk aanbod van Like in a Box en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Like in a Box en de consument.

2.2. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomsten met Like in a Box zijn steeds en voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst via elektronische weg beschikbaar voor de consument, waardoor zij op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen door de consument op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 3 – Het aanbod

3.1.  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2. De consument krijgt bij aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg onverwijld langs diezelfde weg de bevestiging van Like in a Box van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Zodra Like in a Box de ontvangst van de bestelling heeft bevestigd, is de bestelling evenwel definitief.

4.3. Like in a Box kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 – Kwaliteit van het beeldmateriaal

5.1. De ​digitale ​beelden ​die de consument uploadt ​dienen ​een ​minimale ​pixel-resolutie te​ ​hebben. ​Bij het uploaden geeft Like in a Box ​aan ​of ​de ​digitale beelden ​de ​vereiste ​resolutie ​hebben ​om ​geprint ​te ​kunnen ​worden. Indien een beeld niet de minimaal vereiste resolutie heeft, is Like in a Box niet ​verantwoordelijk zo dit ​toch ​kan ​worden ​geüpload.

5.2. Like in a Box ​is ​in geen geval ​verantwoordelijk ​zo niet op voldoende duidelijke wijze ​wordt ​gewezen ​op ​een ​te lage resolutie. De consument aanvaardt dat de kosten ​worden aangerekend ​voor ​elke ​bestelling ​van ​een ​print ​van ​een ​beeld, ​zelfs indien ​de ​resolutie ​van het ​opgegeven ​beeld ​onvoldoende ​is ​of ​onvoldoende ​kwaliteit ​bezit ​om ​een ​scherp, duidelijk ​en/of ​kleurecht ​beeld ​te ​produceren.


Artikel 6 – Prijzen

Al ​onze ​prijzen ​zijn ​inclusief verzendkosten, belastingen, ​btw ​en ​taksen.


Artikel 7 – Betaling

7.1. Behouders andere bepaling worden de door de consument verschuldigde bedragen voldaan bij het sluiten van de overeenkomst.

7.2. Indien dit evenwel voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk werd bedongen, kan de betaling plaatsvinden uiterlijk binnen 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. In dit geval zijn de factuurvoorwaarden van toepassing.

7.3. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

7.4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Like in a Box is gewezen op de te late betaling en een bijkomende termijn van 14 dagen heeft gekregen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Like in a Box gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00, met een minimum van € 40,00. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 – Levering

8.1.  Bezorging ​van ​het product ​vindt ​plaats via ​de ​post ​of ​via ​internationale ​bezorgdiensten. Like in a Box ​kan ​niet ​aansprakelijk worden ​gesteld ​voor ​vertragingen ​in ​de ​bezorging ​door ​toedoen ​van ​de ​post ​of ​andere bezorgdiensten.

8.2. De op de website vermelde ​levertijden ​​zijn ​slechts ​een ​indicatie ​en ​worden louter bij wijze van inlichting verstrekt. Zij houden in geen geval een resultaatsverbintenis is en zijn geenszins bindend.

8.3. ​Indien de levering niet plaatsvindt binnen de vooropgestelde termijn ​kan dit ​in ​geen ​geval resulteren ​in ​een ​vorm ​van ​compensatie, ​terugbetaling ​of ​annuleren ​van ​een ​bestelling.

8.4.  Uiterlijk op het ogenblik van de levering ontvangt de particuliere klant een debetnota of factuur. De professionele klant ontvangt op datzelfde tijdstip een factuur.


Artikel 9 – Conformiteit

Like in a Box garandeert ​de conformiteit van ​haar ​goederen ​aan de ​bestelling van de consument ​en aan de normale ​verwachtingen ​van de consument, ​rekening ​houdende ​met ​de specificaties ​van ​het ​product. ​Like in a Box garandeert dat haar goederen voldoen aan de wettelijke vereisten op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.


Artikel 10 – Herroepingsrecht

10.1. Alle ​goederen ​zijn ​vervaardigd ​volgens ​de ​specificaties ​van ​de ​consument. ​De ​goederen hebben ​derhalve ​een volstrekt ​persoonlijk ​karakter ​en ​kunnen ​niet ​terug ​worden ​genomen. ​Bijgevolg is annuleren ​van ​een ​definitieve bestelling ​zoals omschreven in artikel 4.2 van de algemene voorwaarden niet ​mogelijk. ​

10.2. Ingeval de consument diens definitieve bestelling toch annuleert, zal het volledige factuurbedrag verschuldigd zijn, gelet op de hoogst persoonlijke en gepersonaliseerde aard van de bestelde goederen.

10.2. Een herroeping vanwege de consument is enkel mogelijk wanneer:

(1)   Het pakket beschadigd werd geleverd;

(2)    Wanneer een gegronde klacht of reden wordt gegeven voor het retourneren van het pakket.

10.3. Zo de reden van herroeping betrekking heeft op een onvoldoende kwaliteit van het geprinte beeldmateriaal, kan conform artikel 5 van de algemene voorwaarden geen terugbetaling worden gegeven, voor zover op het ogenblik van het uploaden van het beeldmateriaal duidelijk werd gemeld dat dit onvoldoende kwalitatief was om het gewenste resultaat te leveren.

10.4. De kosten die gepaard gaan met het herroepingsrecht komen uitsluitend ten laste van de consument. Enkel indien de klacht of reden voor herroeping gegrond wordt bevonden, zullen de retourkosten ten laste van Like in a Box zijn.

10.5. In het geval waarin de klacht of herroeping gegrond wordt bevonden, zal de consument de keuze hebben tussen de terugbetaling van het bestelde product of het toegestuurd krijgen van een nieuw product.


Artikel 11- Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

11.1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

11.2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel12 – Terugbetalingen

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Voor betalingen per overschrijving en voorafbetalingen, zal de terugbetaling gebeuren op de rekening van waaruit de betaling is geschied. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening. Indien u een cadeaubon heeft gebruikt voor uw aankoop, zullen we het desbetreffend bedrag crediteren op een nieuw uit te reiken cadeaubon.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Like in a Box of zijn licentiehouders, leveranciers of verkopers, hun raad van bestuur, directie, werknemers of agenten zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade of voor enige schade als gevolg van het verlies van gebruik, gegevens of winst, of Like in a Box nu wel of niet in kennis is gesteld over de mogelijkheid van schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de werking van de site of het nalaten producten of diensten aan te bieden die je bij Like in a Box of zijn gelieerde ondernemingen bestelt, inclusief maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit vergissing, weglating, virussen, vertraging of onderbreking van de service. Like in a Box zal in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enige schade of consequenties voortvloeiend uit of gerelateerd aan ongepast of ongeoorloofd gebruik van deze site of de inhoud ervan.

13.2. Like in a Box kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Like in a Box verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Like in a Box of rechthoudende derden.

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 14 dagen na leveringsdatum, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Like in a Box .

15.2. De bij Like in a Box ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.3. Een klacht over een product, dienst of de service van Like in a Box kan worden ingediend per e-mail dan wel via het contactformulier op de website www.likeinabox.com.

Artikel 16 – Geschillen

16.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

16.2. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde bevoegd.


Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.