Factuurvoorwaarden:

 

  1. Alle facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10% op het gefactureerde bedrag alsmede, evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR als schadebeding.

 

  1. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden en factuurvoorwaarden, welke eveneens gepubliceerd zijn op de website www.likeinabox.com.

 

  1. Alle klachten dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum per aangetekende zending aan de zetel van Like in a Box overgemaakt te Alle klachten welke geformuleerd worden buiten deze termijn zullen voor onbestaande worden gehouden.

 

  1. In geval van niet betaling van de facturen op de vervaldag behoudt Like in a Box zich het recht voor om haar dienstverleningop te schorten totdat alle openstaande en vervallen facturen voldaan zijn.

 

  1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde