Privacybeleid

 

Om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren, dient Like-in-a-box persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.


Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz. Ook IP-adressen, browsertype, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaatof andere online identificatoren en genetische of biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Like-in-a-box verzamelt dergelijke persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten, of mogelijks wanneer u onze website bezoekt, door bijvoorbeeld gebruik van cookies (klik hier*om ons cookiebeleid te raadplegen). Deze vergaring kan plaatsvinden doordat u ons deze informatie vrijwillig meedeelt (bijvoorbeeld om een bestelling te plaatsen), deze ons door derden wordt aangeboden of openbaar is.

 

Voor welke doeleinden verzamelt Like-in-a-box deze gegevens?

 

Door het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kan Like-in-a-boxuw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden van de status van uw bestelling, alsook u interessante aanbiedingen ter kennis brengen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens door Like-in-a-box worden verwerkt voor het uitvoeren en verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van onze website en de daarop aangeboden diensten meer af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren. Zo kan Like-in-a-box u contacteren:

 • Om u op de hoogte te brengen van relevante wettelijke verplichtingen of wijzigingen aan deze verplichtingen;
 • Om u informatie te bezorgen omtrent onze diensten en producten waarvan wij geloven dat zij uw interesse kunnen wegdragen;
 • Om feedback te vragen over uw ervaring met onze producten en diensten;
 • Voor andere marketing- of researchdoeleinden;
 • Om gevolg te geven aan enige vraag of verzoek dat u ons via onze website toestuurt.


Waarop steunt deze verwerking van uw gegevens?

De wettelijke grond voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is drieledig:

 • De wettelijke en regulerende verplichtingen waaraan Like-in-a-box moet voldoen, bijvoorbeeld het houden van data voor belastingdoeleinden of het verlenen van informatie aan overheidsorganen of justitiële instanties;
 • De informatie is noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen aan u of een derde;
 • Evaluatie van de efficiëntie en kwaliteit van onze diensten.

 

De consument geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Like-in-a-box om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens[1]zoals hierboven op niet-limitatieve wijze beschreven, en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens[2]die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken[3]voor de dienstverlening en verkoop van goederen en producten zoals aangeboden via de website.

Behoudens wettelijke verplichting tot vrijgave, geef Like-in-a-box uw gegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de verwerking van een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Like-in-a-box doet er alles aan de door u verstrekte gegevens te beschermen, doch wenst de aandacht er op te vestigen dat de veiligheid van gegevensoverdracht per elektronische drager nooit volstrekt gegarandeerd kan worden.

Like In a Box verbindt zich er toe de gegevens van derden, door de consument bekendgemaakt bij het plaatsen van een bestelling (genoemd “de bestemmeling”), geheel te wissen uiterlijk één maand na het plaatsen van de bestelling, onder voorbehoud van het ontvangen van klachten of een herroeping uitsluitend conform de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

 

Wat zijn uw rechten?

 • Conform de wettelijke bepalingen beschikt u over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht de verwijdering van uw gegevens te vragen, of het gebruik van deze gegevens te laten beperken.
 • U kan te allen tijde uw toestemming met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Daartoe kan u zich richten tot Like-in-a-box*, (adres*) of rechtstreeks via de website, via de “Uitschrijven”-knop.
 • U heeft het recht een kopie van uw door ons verzamelde persoonsgegevens op te vragen of aan een derde te bezorgen.
 • U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen of u vragen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren via de website likeinabox.com of op het e-mailadres **.


[1]Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

[2]Conform artikel 9, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft dit persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

[3]Conform artikel 4, 2) van Algemene Verordening Gegevensverwerking is een verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.